เงื่อนไขการจองและวิธีชำระเงิน

เงื่อนไขการจองทัวร์
1. ชำระเงินค่าจองทัวร์ตามจำนวนเงินค่าจองทัวร์ที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง จำนวนเงินที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน
2. การเลิกการจองและการเดินทาง เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในท้ายโปรแกรมที่ทำการจอง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยืนยันที่นั่งสำหรับการเดินทาง สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าจองทัวร์มาแล้วเท่านั้น
4. กรุณาศึกษารายละเอียด โปรแกรมการเดินทาง เงื่อนไขการบริการก่อนทำการจองทัวร์


การยกเลิกการสำรองที่นั่ง และการเดินทาง
1.    หากท่านได้ชำระค่ามัดจำทัวร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินมัดจำให้แก่ท่านได้ หรือบางกรณีอาจจะคืนได้เพียงบางส่วนเท่านั้น โดยจะขอหักเป็น ค่ามัดจำที่นั่งของสายการบิน ค่าธรรมเนียมของการขอวีซ่า (ถ้ามี) ค่าดำเนินการ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของทางบริษัทฯ
2.    โปรแกรมทัวร์ทุกรายการ เป็นอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเต็มจำนวนแล้ว หากท่านมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าบริการให้แก่ท่านได้ หรือคืนได้บางกรณีตามเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม ซึ่งระบุไว้ท้ายโปรแกรม
3.    ในกรณีท่านมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้ท่านเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าเปลี่ยนชื่อที่นั่งของสายการบิน ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าแบบด่วน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง แต่ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทั้งหมดโดยเด็ดขาด (บางสายการบินไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้โดยเด็ดขาด)
4.    กรณีเป็นกรุ๊ปเดินทางแบบเหมาขาด ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้าง และผู้ให้บริการอีกครั้ง


วิธีการจอง
1. แจ้งชื่อ – นามสกุล
2. ช่องทางการติดต่อสำคัญ เช่น เบอร์โทร
3. ช่องทางการส่งเอกสารข้อมูล เช่น  EMAIL / LINE


วิธีการชำระเงิน
1. การชำระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร โดยรายละเอียดจะใส่ไว้ในอินวอยส์
2. ชำระที่บริษัทฯ โดยเงินสด ,เช็คธนาคาร, บัตรเครดิต


หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรุณีที่กรุ๊ปเดินทางท่องเที่ยวในบางประเทศที่จำเป็นต้องมีวีซ่า และมีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบจำนวนอย่างน้อย 15 ท่าน ในกรณีนี้ บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ สำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าเข้าประเทศใด ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ หรือในบางกรณีบริษัทฯสามารถคืนเงินได้บางส่วน (โดยหักท่าธรรมเนียมต่างๆ จากค่ามัดจำทัวร์ที่ได้ชำระไว้แล้ว) ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขท้ายโปรแกรมที่ระบุไว้
ไม่มีรายการสินค้าในหมวดหมู่ที่เลือก.