เกาะสวรรค์บาหลี 4D2N

 เกาะสวรรค์บาหลี 4D2N
ราคา: 12,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563
สายการบิน : AIR ASIA

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ :

วันแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบิน – สนามบินงูระห์ไร – สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู – ชมพระอาทิตย์ตกดินหาดจิมบารัน (-/L/D)
วันที่สอง วิหารบาตูอัน – วิหารเทมภัคศิริงค์ – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน – หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบบาตู – วิหารเบซากีห์ (B/L/D)
วันที่สาม โชว์ระบาบารองแดนซ์ – วานากิรีฮิลส์ – ถ่ายรูปรังนก – ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท – ภูเขาไฟเบดูกัลป์ – วิหารอูลันดานู – ทะเลสาบบราตัน – วิหารทานาห์ล็อต – ช้อปปิ้งห้างกฤษณะ – อนุสาวรีรามายณะ(B/L/D)
วันที่สี่ สนามบินชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ (-/-/-)