มหัศจรรย์ Croatia กพ.-มิ.ย.63

มหัศจรรย์ Croatia กพ.-มิ.ย.63
ราคา: 49,900 บาท
กำหนดการเดินทาง: ก.พ.-มิ.ย. 63
สายการบิน : เตอร์กิชแอร์ไลน์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ :

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง ท่าอากาศยานอิสตันบูล • ซาเกรบ • พลิตวิเซ่
วันที่สาม พริตวิเซ่ • อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ • เมืองซาดาร์
วันที่สี่ ซาดาร์ • ซิเบนิค • โทรเกียร์ • สปลิท • ดูโกโพลิเย
วันที่ห้า ดูโกโพลิเย • โมสตาร์ • สตอน • นีอุม
วันที่หก นีอุม • ดูบรอฟนิค • เขตเมืองเก่า • สนามบิน
วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ