มหัศจรรย์ฝรั่งเศส มึค.-มิ.ย.63

มหัศจรรย์ฝรั่งเศส มึค.-มิ.ย.63
ราคา: 39,900 บาท
กำหนดการเดินทาง: มี.ค. 63-มิ.ย. 63
สายการบิน : Emirates Airways (EK)

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ :

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง ปารีส • ปราสาทชองบอร์ด • วังเชอนองโซ่ • ตูร์

วันที่สาม เมืองตูร์ • เมืองปารีส • พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ • Duty Free • จัตุรัสโทคาเดโร • หอไอเฟล • ล่องเรือแม่น้าแซน

วันที่สี่ อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส

วันที่ห้า อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส

วันที่หก พระราชวังแวร์ซาย • La Vallee Outlet • สนามบิน

วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ