อินเดียมหานคร 2 สี

อินเดียมหานคร 2 สี
ราคา: 19,900 บาท
กำหนดการเดินทาง: มี.ค.63-เม.ย.63
สายการบิน : Thai Air Asia (FD)

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ :

วันแรก กรุงเทพฯ ● ชัยปุระ

วันที่สอง ชัยปุระ ● แอมเบอร์ ฟอร์ท ● นั่งรถจี๊ปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท ● พระราชวังสายลม ● CITY PALACE ● จันทาร์ มันทาร์ ● จูดห์ปุระ

วันที่สาม จูดห์ปุระ ● ป้อมเมห์รานการห์ ● พระตาหนักพูลมาฮาล ● พระตาหนักโมติมาฮาล ● จัสวันธาดา ● Step Well

วันที่สี่ จูดห์ปุระ ● ชัยปุระ ● ประตูปาตริกา

วันที่ห้า ดอนเมือง กรุงเทพฯ