India Here We Go 5D2N

India Here We Go 5D2N
ราคา: 16,990 บาท
กำหนดการเดินทาง: กุมภำพันธ์ – มีนำคม 2563
สายการบิน : นกสกู๊ต (NokScoot)

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ :

วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง) วันที่ 2 เดลลี – ชัยปุระ – พระรำชวังแอมเบอร์ฟอร์ท - พระรำชวังหลวง – ฮำวำ มำฮำล
วันที่ 3 ชัยปุระ – วัดพระพิฆเนศ – บ่อน้ำจันเบำรี - อักรำ – อัครำ ฟอร์ด - ทัชมำฮำล
วันที่ 4. อักรำ – เดลลี – วัดอักชำรดำห์ม - ประตูชัย (India Gate) - ตลำดจันปำท – สนำมบิน
วันที่ 5. กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)