PINKMOSS NAGOYA TAKAYAMA FUJI 4D3N

PINKMOSS NAGOYA TAKAYAMA FUJI 4D3N
ราคา: 21,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: เม.ย. 63-มิ.ย. 63
สายการบิน : THAI LION AIR

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ :

บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR บริการน้าหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ ชม หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์
PJP58-SL PRO PINKMOSS NAGOYA TAKAYAMA FUJI 4D3N
ชม เมืองเก่าทาคายาม่า หรืออีกชื่อ "ลิตเติ้ล เกียวโต"