มหัศจรรย์รัสเซีย มอสโคว์-เซนปีเตอร์

มหัศจรรย์รัสเซีย มอสโคว์-เซนปีเตอร์
ราคา: 57,900 บาท
กำหนดการเดินทาง: เม.ย. 63
สายการบิน : AEROFLOT AIRLINES

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ :
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย
วันที่สอง พระราชวังเคลมลิน • โบสถ์อัสสัมชัญ • พิพิธภัณฑ์อาเมอรี่แชมเบอร์ • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
วันที่สาม สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก • ป้อมปิเตอร์ และปอล • วิหารเซนต์ไอแซค ล่องเรือแม่น้าเนวา
วันที่สี่ พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ • พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ ช้อปปิ้งเอาท์เลต วิลเลจ
วันที่ห้า พระราชวังแคทเธอรีน • สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองมอสโคว์ • จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิลGUM • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ • ชมการแสดงละครสัตว์
วันที่หก มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ • หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower • ตลาดอิสไมโลโว่
วันที่เจ็ด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ