รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบริกส์

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบริกส์
ราคา: 49,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: เมษายน 2563
สายการบิน : Qatar Airways

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ :
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ ประเทศไทย) - สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
วันที่สอง สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - สนามบินโดโมเดโดโว - เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย – สวนโคโลเมนส โกเย – VDNKH Expo Park – สถานีรถไฟใต้ดิน - เมืองมอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต
วันที่สาม เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ - DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก
วันที่สี่ เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล – ระฆังยักษ์แห่ง พระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
วันที่ห้า เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน
วันที่หก เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
วันที่เจ็ด เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - ป้อมปีเตอร์ และ ปอล - ถนนเนฟกี้ ห้างแกลอเรีย - สนามบิน ปูนโกโว เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย - สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศ กาต้าร์
วันที่แปด สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย