ตุรกี [เลทส์โก ซัมเมอร์บุษบาพาเพลิน

ตุรกี [เลทส์โก ซัมเมอร์บุษบาพาเพลิน
ราคา: 31,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: พฤษภาคม-ก.ค. 2563
สายการบิน : Turkish Airlines

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ :
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี
วันที่สอง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี – ทะเลสาบเกลือ – เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก
วันที่สาม เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองเกอราเม่ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ – เมืองใต้ดินคาร์ตัค – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ
วันที่สี่ เมืองคอนย่า – ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – ทุ่งดอกไอริส – เมืองปามุคคาเล่
วันที่ห้า ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี
วันที่หก โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้าโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปียนเซอุส – โรงละครอะโครโปลิส
วันที่เจ็ด ม้าไม้จาลองแห่งเมืองทรอย – ท่าเรือกัลป์ลิโพลี – นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่เมืองอิสตันบูล – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช่ – ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์บาซาร์ – ร้านเตอร์กิชดีไลท์
วันที่แปด สุเหร่าสีน้าเงิน – ฮิปโปโดรม – วิหารเซนต์โซเฟีย – ถนนคนเดินอิสติคลา คัดดิซึ – จัตุรัสทักษิม –สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี
วันที่เก้า สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย